Algemene voorwaarden

Een download- en printbare versie van onderstaande algemene voorwaarden vind je hier.

 Artikel 1 – Definities
1. Danu Illis: Danu Illis, gevestigd te Hoorn, KvK-nummer 93101163.
2. Klant: degene met wie Danu Illis een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Danu Illis en Klant samen.
4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en
leveringen van diensten of producten door of namens Danu Illis.
2. Danu Illis en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
3. Danu Illis en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 – Prijzen
1. Danu Illis hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten,
tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
2. Danu Illis mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Danu Illis niet kon voorzien ten tijde van het doen
van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4. De consument heeft het recht om een overeenkomst ongedaan te maken vanwege een prijsverhoging in lid 3, tenzij de
verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Artikel 4 – Betalingen en betalingstermijn
1. Danu Illis mag bij het aangaan van een custom overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.
2. De betalingstermijnen die Danu Illis hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken
bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is,
zonder dat Danu Illis aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
3. Danu Illis mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 5 – Herroepingsrecht
1. Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit
herroepingsrecht geldt niet wanneer:
• het product is gebruikt of door oneigenlijk gebruik beschadigd.
• het een product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
• de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
2. De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:
• op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
• zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
3. De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar Info@danu-illis.nl
4. De consument moet het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht terugsturen naar Danu Illis,
bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Artikel 6 – Vergoeding retourkosten
1. Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling op tijd retourneert, dan betaalt de
Klant de kosten daarvoor.

Artikel 7 – Retentierecht
1. Danu Illis kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle
nog openstaande rekeningen van Danu Illis heeft betaald.
2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan Danu Illis.
3. Danu Illis is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud
1. Danu Illis blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van Danu Illis met betrekking
tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald.
2. Tot die tijd in lid 1 kan Danu Illis gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen of op een andere
manier bezwaren.
4. Wanneer Danu Illis gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en
mag Danu Illis van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.

Artikel 9 – Levering
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres.
3. Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag Danu Illis zijn verplichtingen opschorten totdat de
Klant betaalt.

Artikel 10 – Levertijd
1. De levertijden van Danu Illis zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij
schriftelijk anders wordt afgesproken.
2. De levertijd gaat in wanneer de Klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen
van Danu Illis.
3. De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer Danu Illis later levert dan is
afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer Danu
Illis niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en Danu Illis iets anders hebben
afgesproken.

Artikel 11 – Feitelijke levering
1. De Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

Artikel 12 – Transportkosten
1. De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en Danu Illis schriftelijk iets anders hebben afgesproken.

Artikel 13 – Verpakking en verzending
1. Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder
een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Danu Illis niet
aansprakelijk stellen voor eventuele schade.
2. Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de
verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan Danu Illis. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Danu Illis niet
aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

Artikel 14 – Garantie
1. De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of
ondeugdelijk materiaal.
2. De garantie geldt niet:
– in het geval van normale slijtage
– voor schade ontstaan door ongevallen
– voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
– voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant
– wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld
3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen,
gaat over op de Klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant
komen of van een derde die het product ten behoeve van de Klant in ontvangst neemt.

Artikel 15 – Ruilen
1. De Klant mag een gekocht artikel ruilen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
• ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop waarbij de Klant de originele factuur kan laten zien
• het product wordt teruggebracht in de originele verpakking en in de originele staat.
• het product is nog niet gebruikt
2. Afgeprijsde artikelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de Klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

Artikel 16 – Vrijwaring
1. De Klant vrijwaart Danu Illis tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Danu Illis geleverde
producten en/of diensten.

Artikel 17 – Klachten
1. De Klant moet een door Danu Illis geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele
tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de
Klant Danu Illis daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.
3. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Danu Illis hierop gepast kan
reageren.
4. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Danu Illis andere werkzaamheden
gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid Danu Illis
1. Danu Illis is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste
roekeloosheid.
2. Wanneer Danu Illis aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering
van een onderliggende overeenkomst.
3. Danu Illis is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
4. Wanneer Danu Illis aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag
uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en
kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel 19 – Vervaltermijn
1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Danu Illis vervalt 6 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid
direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 20 – Ontbinding
1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Danu Illis toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn
verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Danu Illis nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Danu Illis in
verzuim is.
3. Danu Illis mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst
niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Danu Illis kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede
grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 21 – Overmacht
1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Danu Illis door de Klant niet aan Danu Illis kan worden
toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
– een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
– wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
– stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
– computervirussen
– stakingen
– overheidsmaatregelen
– vervoersproblemen
– slechte weersomstandigheden
– werkonderbrekingen
3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Danu Illis 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen,
dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Danu Illis kan nakomen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Danu
Illis de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
5. Danu Illis hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Danu Illis hiervan
voordeel heeft.

Artikel 22 – Wijziging algemene voorwaarden
1. Danu Illis mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Danu Illis altijd doorvoeren.
3. Ingrijpende wijzigingen zal Danu Illis zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

Artikel 23 – Overgang van rechten
1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Danu Illis aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming
van Danu Illis.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 24 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Danu Illis is Nederlands recht van
toepassing.
2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Danu Illis is exclusief bevoegd om kennis te nemen van
eventuele geschillen tussen de Klant en Danu Illis, tenzij de wet iets anders bepaalt.

Opgesteld op 01 april 2024.

Artikel 1 – Definities
1. Danu Illis: Danu Illis, gevestigd te Hoorn, KvK-nummer 93101163.
2. Klant: degene met wie Danu Illis een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Danu Illis en Klant samen.
4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en
leveringen van diensten of producten door of namens Danu Illis.
2. Danu Illis en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
3. Danu Illis en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 – Prijzen
1. Danu Illis hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten,
tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
2. Danu Illis mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Danu Illis niet kon voorzien ten tijde van het doen
van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4. De consument heeft het recht om een overeenkomst ongedaan te maken vanwege een prijsverhoging in lid 3, tenzij de
verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Artikel 4 – Betalingen en betalingstermijn
1. Danu Illis mag bij het aangaan van een custom overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.
2. De betalingstermijnen die Danu Illis hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken
bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is,
zonder dat Danu Illis aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
3. Danu Illis mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 5 – Herroepingsrecht
1. Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit
herroepingsrecht geldt niet wanneer:
• het product is gebruikt of door oneigenlijk gebruik beschadigd.
• het een product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
• de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
2. De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:
• op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
• zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
3. De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar Info@danu-illis.nl
4. De consument moet het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht terugsturen naar Danu Illis,
bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Artikel 6 – Vergoeding retourkosten
1. Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling op tijd retourneert, dan betaalt de
Klant de kosten daarvoor.

Artikel 7 – Retentierecht
1. Danu Illis kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle
nog openstaande rekeningen van Danu Illis heeft betaald.
2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan Danu Illis.
3. Danu Illis is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud
1. Danu Illis blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van Danu Illis met betrekking
tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald.
2. Tot die tijd in lid 1 kan Danu Illis gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen of op een andere
manier bezwaren.
4. Wanneer Danu Illis gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en
mag Danu Illis van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.

Artikel 9 – Levering
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres.
3. Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag Danu Illis zijn verplichtingen opschorten totdat de
Klant betaalt.

Artikel 10 – Levertijd
1. De levertijden van Danu Illis zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij
schriftelijk anders wordt afgesproken.
2. De levertijd gaat in wanneer de Klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen
van Danu Illis.
3. De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer Danu Illis later levert dan is
afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer Danu
Illis niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en Danu Illis iets anders hebben
afgesproken.

Artikel 11 – Feitelijke levering
1. De Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

Artikel 12 – Transportkosten
1. De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en Danu Illis schriftelijk iets anders hebben afgesproken.

Artikel 13 – Verpakking en verzending
1. Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder
een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Danu Illis niet
aansprakelijk stellen voor eventuele schade.
2. Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de
verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan Danu Illis. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Danu Illis niet
aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

Artikel 14 – Garantie
1. De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of
ondeugdelijk materiaal.
2. De garantie geldt niet:
– in het geval van normale slijtage
– voor schade ontstaan door ongevallen
– voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
– voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant
– wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld
3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen,
gaat over op de Klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant
komen of van een derde die het product ten behoeve van de Klant in ontvangst neemt.

Artikel 15 – Ruilen
1. De Klant mag een gekocht artikel ruilen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
• ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop waarbij de Klant de originele factuur kan laten zien
• het product wordt teruggebracht in de originele verpakking en in de originele staat.
• het product is nog niet gebruikt
2. Afgeprijsde artikelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de Klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

Artikel 16 – Vrijwaring
1. De Klant vrijwaart Danu Illis tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Danu Illis geleverde
producten en/of diensten.

Artikel 17 – Klachten
1. De Klant moet een door Danu Illis geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele
tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de
Klant Danu Illis daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.
3. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Danu Illis hierop gepast kan
reageren.
4. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Danu Illis andere werkzaamheden
gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid Danu Illis
1. Danu Illis is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste
roekeloosheid.
2. Wanneer Danu Illis aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering
van een onderliggende overeenkomst.
3. Danu Illis is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
4. Wanneer Danu Illis aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag
uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en
kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel 19 – Vervaltermijn
1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Danu Illis vervalt 6 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid
direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 20 – Ontbinding
1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Danu Illis toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn
verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Danu Illis nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Danu Illis in
verzuim is.
3. Danu Illis mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst
niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Danu Illis kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede
grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 21 – Overmacht
1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Danu Illis door de Klant niet aan Danu Illis kan worden
toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
– een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
– wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
– stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
– computervirussen
– stakingen
– overheidsmaatregelen
– vervoersproblemen
– slechte weersomstandigheden
– werkonderbrekingen
3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Danu Illis 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen,
dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Danu Illis kan nakomen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Danu
Illis de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
5. Danu Illis hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Danu Illis hiervan
voordeel heeft.

Artikel 22 – Wijziging algemene voorwaarden
1. Danu Illis mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Danu Illis altijd doorvoeren.
3. Ingrijpende wijzigingen zal Danu Illis zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

Artikel 23 – Overgang van rechten
1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Danu Illis aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming
van Danu Illis.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 24 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Danu Illis is Nederlands recht van
toepassing.
2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Danu Illis is exclusief bevoegd om kennis te nemen van
eventuele geschillen tussen de Klant en Danu Illis, tenzij de wet iets anders bepaalt.

Opgesteld op 01 april 2024.

Neem contact op:

Krententuin 18
1621DG Hoorn

info@danu-illis.nl

Volg me op Instagram: